ΥΚΑ 1-004 Δήλωση εργοδότη για απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών (1-2014)

ΥΚΑ 1-002 Δήλωση εργοδότη για τερματισμό απασχόλησης (1-2014)

Έντυπο γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων εργοδότη

ΥΚΑ 2-003 Αίτηση για επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως (1-2014)

ΥΚΑ 1-021 Αίτηση για πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου

ΥΚΑ 1-016 Δήλωση μη απασχόλησης αυτοτελώς εργαζομένου (8-2014)

Αἰτηση αποπληρωμής με δόσεις ληξηπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών

ΥΚΑ 1-013 Αίτηση εγγραφής αυτοτελώς εργαζομένου (1-2014)

ΥΚΑ1-001 Αίτηση εγγραφής εργοδότη (1-2014)

ΥΚΑ 1-008 Αίτηση εγγραφής μισθωτού - αυτοτελώς εργαζομένου (1-2014)

ΥΚΑ 1-015 Γνωστοποίηση τερματισμού απασχολήσεως αυτοτελώς εργαζομένου (1-2014)

ΥΚΑ 3-008 Αίτηση για επίδομα ασθενείας (1-2014)

ΥΚΑ 3-007 Αίτηση για επίδομα μητρότητας (1-2014)

Αίτηση για επίδομα σωματικής βλάβης

ΥΚΑ 1-005 Αίτηση εργοδότη για εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών

ΥΚΑ 3-002 Αίτηση για πληρωμή απολαβών αδείας (2011)

ΥΚΑ 3-010 Αίτηση για σύνταξη γήρατος (1-2016)

ΥΚΑ 3-006 Αίτηση για βοήθημα τοκετού (1-2014)